fbpx

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin aplikacji BDO mobile oznacza zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z dalsz. zm.).
 2. Regulamin opisuje reguły świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mobiletract Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, w ramach korzystania z aplikacji BDO mobile.

§2 Definicje

Aplikacja – aplikacja BDO mobile przeznaczona na Urządzenia z systemem Android służąca do ewidencjonowania odpadów w ministerialnym systemie BDO, której twórcą i administratorem jest Administrator.

BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, prowadzona w systemie teleinformatycznym, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z dalsz. zm.).

Panel Administracyjny – aplikacja internetowa dostępna po zalogowaniu służąca do zarządzania kontami użytkowników oraz zakupu licencji.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez Aplikację zainstalowaną na Urządzeniu korzysta z funkcjonalności dostępnych w Aplikacji.

Konto – zbiór zasobów w którym gromadzone są dane Użytkownika którymi Użytkownik samodzielnie zarządza.

Regulamin – niniejszy Regulamin używania aplikacji BDO mobile.

Umowa – umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji przez Użytkownika oraz zaakceptowaniu przez niego Regulaminu, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z funkcjonalności w ramach Aplikacji, na zasadach określonych w Regulaminie.

Urządzenie – urządzenie Użytkownika z systemem Android (w szczególności telefon, tablet) spełniające wymagania techniczne określone w Regulaminie, na którym zainstalowana jest Aplikacja.

Usługa – usługa będąca przedmiotem Umowy, świadczona w ramach korzystania z Aplikacji.

Klient – Użytkownik posiadający jedno konto w Panelu Administracyjnym, na potrzeby własne lub podmiotu który reprezentuje, oraz udostępnia aplikację BDO mobile osobom przez siebie upoważnionym (Użytkownikom).

§3 Zakres usług świadczonych przez Administratora

 1. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników w ramach Aplikacji (w zależności od rodzaju oferty zaakceptowanej przez Klienta, zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu, Administrator zapewnia automatyzacje obsługi BDO w zakresie procesu obiegu kart przekazania odpadów z urządzenia z systemem Android posiadającego dostęp do Internetu (smartfon, tablet) dla przekazujących, transportujących i przejmujących odpady.
 2. Prawidłowy sposób korzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikację został opisany na stronie: https://bdomobile.com/.
 3. Wszystkie czynności wykonywane w Aplikacji sprawiają bezpośredni efekt w systemie BDO.
 4. Oferta (zakres umowy) nie obejmuje nowych funkcjonalności wprowadzanych do Aplikacji, w tym nie obejmuje kolejnych wersji Aplikacji, wprowadzonych przez Administratora po dacie oferty.

§4 Wymagania techniczne oraz zasady korzystania z Aplikacji

 1. Użytkownikiem Aplikacji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
  1. posiada aktywne konto w ministerialnym systemie BDO i została upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności w BDO, zgodnie z art. 79 ust. 7 ustawy o odpadach,
  2. podała swoje dane w trakcie procesu rejestracji Użytkownika,
  3. podała dane dostępu do konta w systemie BDO poprzez wygenerowanie klucza API, umożliwiającego wykonywanie zmian na koncie BDO za pośrednictwem Aplikacji,
  4. zaakceptowała zasady Polityki Prywatności oraz Regulaminu.
 2. Dostęp do Aplikacji możliwy jest głównie w formie online, w związku z czym niezbędne jest posługiwanie się przez Użytkownika urządzeniem posiadającym dostęp do Internetu.
 3. Do korzystania z Aplikacji wymagane jest również aby:
  1. Użytkownik posiadał dostęp do aktywnego konta w systemie BDO pod adresem https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/,
  2. Urządzenie posiadało zainstalowane oprogramowanie Android w wersji 7.0 lub nowszej,
  3. Użytkownik posiadał dostęp do aktywnego konta poczty e-mail,
  4. Użytkownik posiadał dostęp do aktywnego numeru telefonu.
 4. Przed rozpoczęciem pracy w Aplikacji, Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym zobowiązany jest podać wymagane dane.
 5. Podawane przez Użytkownika w procesie rejestracji dane, muszą być zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 6. Korzystanie z aplikacji możliwe jest po zatwierdzeniu przez Administratora zarejestrowanego Konta oraz założeniu Użytkownika.

§5 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy

 1. Warunki Umowy zawieranej z Klientem określa zakup licencji z poziomu Panelu Administracyjnym lub indywidualna oferta, oraz Regulamin. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą zakupu licencji lub przyjęcia oferty przez Klienta w drodze wiadomości e-mail.
 2. Indywidualna oferta Usług może zostać złożona Klientowi przed rozpoczęciem okresu testowego, a w przypadku braku wcześniejszego kontaktu z Klientem, przekazana przez Administratora na adres e-mail wskazany przy rejestracji w terminie 14 dni od dokonania rejestracji i będzie wiązać przez 7 dni od momentu jej otrzymania przez Klienta, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.
 3. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji Użytkownika. W przypadku braku zawarcia Umowy na warunkach wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zaprzestania świadczenia Usług w dniu następującym bezpośrednio po upływie okresu testowego. W tym samym momencie dostęp do Aplikacji Użytkownika zostaje zablokowany.
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient z uprawnieniami konsumenta wyraża niniejszym zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni, liczonych od zawarcia Umowy, na odstąpienie od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Klient z uprawnieniami konsumenta przyjmuje do wiadomości, że rozpoczęcie świadczenia Usług na warunkach wskazanych w § 5 ust. 3 Regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w art. 27 w zw. z art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).
 6. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że co innego wynika z oferty lub innych indywidulanych ustaleń z Klientem.
 7. Klient może rozwiązać Umowę w każdym czasie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie rezygnacji w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@bdomobile.com, skutkiem czego jest usunięcie konta Użytkownika z systemu w terminie do 14 dni od rozwiązania Umowy.
 8. Administrator może rozwiązać Umowę w przypadkach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a także, w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku, gdy pomimo zablokowania dostępu do Aplikacji i jej następczego odblokowania, Użytkownik ponownie dopuszcza się któregokolwiek z naruszeń, o których mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu lub nie dokonał płatności za kolejny okres rozliczeniowy. Wypowiedzenie Umowy przez Administratora następuje przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu w formie dokumentowej, tj. na adres e-mail Klienta.
 9. Administrator może czasowo zablokować dostęp do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
  1. narusza postanowienia Regulaminu,
  2. działa na szkodę Administratora,
  3. podał nieprawdziwe dane w procesie rejestracji w Aplikacji,
  4. podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Aplikacji,
  5. dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Aplikacji,
  6. dostarcza treści o charakterze bezprawnym,
  7. nie reguluje jakiejkolwiek należności z tytułu opłat za korzystanie z Aplikacji.
 10. Administrator zastrzega sobie prawa do zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym, jeśli istnieje podejrzenie działań mających na celu skopiowanie Aplikacji, jej funkcjonalności, know-how Administratora, lub w razie innych podobnych działań mogących naruszać know-how lub inne prawa Administratora.
 11. W powyższych przypadkach, odblokowanie dostępu do Aplikacji nastąpi w wyniku indywidualnych uzgodnień z Administratorem.
 12. Administrator usunie dane Klienta/Użytkownika po rozwiązaniu umowy w terminie 21 dni od dnia jej rozwiązania.

§6 Opłaty, okres testowy i prawo odstąpienia od Umowy

 1. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne przez okres 30 dni od rejestracji Użytkownika (okres testowy).
 2. Dalsze korzystania z Aplikacji będzie możliwe po zakupie licencji albo zawarciu umowy o których mowa w § 5 pkt.1 oraz dokonaniu zapłaty (płatność z góry).
 3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 4. Faktura VAT wystawiana będzie przez Administratora i przekazywanych Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, po dokonaniu płatności. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora faktur drogą elektroniczną.
 5. Wysokość opłat należnych Administratorowi z tytułu świadczenia Usług i termin płatności oraz ewentualne inne dodatkowe warunki świadczenia Usług, mogą zostać zmienione w wyniku indywidualnych uzgodnień z Administratorem.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje należy przesyłać w formie mailowej na adres: kontakt@bdomobile.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim poniższe informacje:
  1. imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację,
  2. nazwę użytkownika podaną przy rejestracji,
  3. nazwę i model Urządzenia oraz wersję oprogramowania Android,
  4. dokładny opis nieprawidłowości, które występują w działaniu Aplikacji i/lub Panelu Administracyjnego,
  5. oczekiwania Klienta względem rozpatrzenia reklamacji (sposób oczekiwanego rozpatrzenia reklamacji przez Administratora).
 3. W terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji przez Administratora przekazana zostanie informacja Użytkownikowi o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, w której złożona reklamacja będzie zawierała braki, to Administrator wzywa Użytkownika do ich uzupełnienia niezwłocznie, tj. w czasie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia braków.
 4. Administrator nie będzie uwzględniał w szczególności reklamacji wynikających z tytułu:
  1. błędów powstałych w wyniku nieprawidłowego działania systemu BDO,
  2. błędów powstałych z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Użytkownika,
  3. błędów wynikających z problemów z jakością łącza internetowego Użytkownika.

§8 Obowiązki Użytkownika i Klienta

 1. Użytkownik podczas rejestracji i dalej korzystania z Aplikacji zobowiązany jest do uzupełnienia danych zgodnie z prawdą oraz aktualizowania ich w razie późniejszych zmian.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji wyłącznie w celu skorzystania z Usługi oraz zgodnie z prawem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do nie zamieszczania treści o charakterze bezprawnym, w jakiejkolwiek formie, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania danych logowania do Aplikacji tylko dla siebie i nie udostępnianie ich osobom trzecim.
 5. Za prawidłową klasyfikację odpadów, poprzez zaliczenie ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpowiada Użytkownik Aplikacji.

§9 Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator zobowiązany jest do podjęcia bieżącego nadzoru technicznego i innych działań w celu zapewnienia prawidłowego działania Aplikacji i dostępności jej funkcjonalności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw technicznych w działaniu Aplikacji. Przerwy mogą być spowodowane w szczególności dokonywaniem napraw, bądź wprowadzaniem zmian w Aplikacji lub należących do Administratora systemach teleinformatycznych i aktualizowania ich zawartości. O wszystkich przerwach Użytkownik będzie informowany przez powiadomienia w Aplikacji lub zamieszczenie informacji pod adresem internetowym https://bdomobile.com/.
 3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w przypadku siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. niezgodne z regulaminem korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika, w tym ujawnianie danych logowania do Aplikacji osobom trzecim,
  2. prawdziwość, prawidłowość i kompletność podanych przez Użytkownika danych, w tym klasyfikacji odpadów i innych danych zawartych w karcie przekazania odpadu oraz danych osobowych,
  3. prawidłowość realizacji ciążących na Użytkowniku obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami, przede wszystkim wynikających z ustawy o odpadach, czyli między innymi wyboru podmiotu, za pośrednictwem którego wykonuje te obowiązki,
  4. okresową niedostępność funkcjonalności Aplikacji, w szczególności tych, o których mowa w ust. 2,
  5. problemy wynikające z działania lub niedziałania Urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
  6. problemy wynikające z działania lub nieprawidłowego działania BDO lub innych systemów teleinformatycznych, z których korzysta Urządzenie.

§10 Dane osobowe

 1. Za administrowanie danymi osobowymi Użytkowników odpowiada Administrator.
 2. W Polityce Prywatności BDO mobile pod adresem internetowym https://bdomobile.com/ znajdują się zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach niesformułowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin jest dostępny za pośrednictwem Aplikacji oraz pod adresem internetowym https://bdomobile.com/.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Modyfikacje w szczególności wynikające ze zmian przepisów prawa lub zmianami warunków świadczenia Usługi.
 4. Wszelkie modyfikacje Regulaminu będą publikowane pod adresem internetowym https://bdomobile.com/ oraz będą wchodziły w życie i będą wiążące dla Użytkowników w terminie 14 dni od ich publikacji.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odmowy zgody na zmianę Regulaminu poprzez oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail: kontakt@bdomobile.com, przed wejściem zmian w życie. W takiej sytuacji Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia przypadającego na dzień poprzedzający wejście w życie zmian Regulaminu.
 6. Modyfikacje Regulaminu wynikające z dodania nowych funkcjonalności Aplikacji lub jej dostosowania do obowiązujących przepisów będą działały wyłącznie na korzyść Użytkownika, w związku z czym Użytkownikowi będącemu konsumentem nie będzie przysługiwało prawo, o który mowa w ust. 5 a zmiany wejdą w życie, w terminie, o którym mowa w ust. 4.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej https://bdomobile.com/.